torek, 31. marec 2020

S 1. aprilom Evropski patentni urad (EPO) spreminja višine pristojbin

Ne, to ni prvoaprilska šala. Na vsaki dve leti se 1. aprilom spremenijo pristojbine, ki se plačujejo Evropskemu patentnemu uradu (EPO) za procesiranje evropskih patentnih prijav ter mednarodnih PCT prijav, kjer EPO deluje kot sprejemni urad (angl. receiving office, RO), urad pristojen za poizvedbo o stanju tehnike (angl. international search authority, ISA), urad pristojen za dodatno poizvedbo o stanju tehnike (angl. supplementary international search authority, SISA) ter urad pristojen za preliminarni preizkus novosti in inventivnosti (angl. international preliminary examination authority, IPEA).

Obvestilo o spremembah pristojbin je objavljeno na tej povezavi:

Nove pristojbine za evropske patentne prijave so dostopne tukaj:

Nove pristojbine vezane na aktivnosti EPO v okviru mednarodnih PCT patentnih prijav pa so tukaj: 

V splošnem so se pristojbine zvišale, čeprav se je prijavna pristojbina za evropske patentne prijave, ki se vložijo elektronsko, znižala iz 120 EUR na 95 EUR. Fizične osebe, mala ter srednja podjetja in univerze oziroma raziskovalni inštituti so še vedno upravičena do znižanja pristojbine za popolni preizkus, če se popolni preizkus zahteva v katerem izmed sprejemljivih, a neuradnih jezikov EPO (ang. admissible non-EPO languages), med katere seveda spada tudi slovenski jezik. V primeru, da je tudi sama prijava vložena v neuradnem jeziku (na primer v slovenskem), se lahko za 30% zniža tudi pristojbina za vložitev prijave.

V kolikor patentno prijavo pri EPO vlagate sami, bodite pozorni na spremenjene pristojbine, da bo znesek pravi, sicer lahko nastopijo težave. Če pa vašo patentno prijavo pri EPO vodimo patentni zastopniki, bomo že mi poskrbeli, da bodo plačani zneski pravilni.

petek, 20. marec 2020

Nemško ustavno sodišče je razveljavilo nemško ratifikacijo pogodbe o UPC in EU patentu

Evropski patenti, ki jih podeli Evropski patentni urad (EPO), po svoji podelitvi lahko veljajo v vseh državah podpisnicah Evropske patentne konvencije (EPC). S tem torej postane skupek nacionalnih patentov, pri čemer je za njihovo veljavnost pogosto potrebno plačilo pristojbine in prevod vsaj patentnih zahtevkov v uradni jezik izbrane države. Zaradi zmanjašanja stroškov validacije in uveljavljanja pravic je Evropska Unija predlagala uvedbo unitarnega EU patenta, ki bi po podelitvi evropskega patenta imel veljavo v vseh državah članicah EU. Hkrati bi bilo potrebno tudi uvesti enotno patentno sodišče (Unified Patent Court (UPC)), ki bi vodilo sodne spore glede veljavnosti ali pa kršitve evropskih patentov z unitarnim učinkom.

Vstop v veljavo unitarnega patenta in UPC je odvisen od ratifikacije držav članic, pri čemer so bili postavljeni pogoji, da morajo omenjeno pogodbo ratificirati Nemčija, Združeno Kraljestvo in Francija. Čeprav je Nemčija že ratificirala pogodbo, pa je danes Ustavno Sodišče Nemčije objavilo odločitev glede ratifikacije pogodbe o Enotnem patentnem sodišču ter unitarnemu (EU) patentu. Le-ta je, da je nemška ratifikacija omenjene pogodbe nična. Razveljavitev se je zgodila zaradi neupoštevanja zahtev, saj je ratifikacija v Nemčiji posegla v ustavo, za kar pa ni bilo zadostne podpore v nemškem parlamentu oziroma ustrezna odobritev v parlamentu ni bila izvedena.

Posledično torej niso izpolnjene osnovne zahteve za vpeljavo UPC in unitarnega EU patenta, ki bi ga bilo možno izbrati po podelitvi evropskega patenta kot alternativo trenutnemu postopku validacije. To pa ni edini problem UPC in EU patenta, saj ima vprašljivo prihodnost tudi zaradi izstopa Združenega Kraljestva iz Evropske Unije.

Do nadaljnjega torej postopek validacije podeljenih evropskih patentov ostaja enak. V roku 3 mesecev od objave podelitve evropskega patenta je potrebno izbrati države, kjer se želi imeti veljaven evropski patent, izvesti morebitno plačilo uradnih pristojbin ter morebitno plačilo pristojbine za vzdrževanje veljavnosti in vložiti morebiten prevod celotnega patenta ali patentnih zahtevkov v uradni jezik izbrane države.

četrtek, 19. marec 2020

EPO and EUIPO automatically extended deadlines due to Covid-19 outbreak

The new Coronavirus SARS-CoV-2, which causes a disease called Covid-19, affects work of all persons involved in intellectual property protection. This is especially true for official institutions such as the EPO and the EUIPO, which are large communities of officers, examiners, administrative and leading staff. 

Although attorneys all over the World are active and are able to perform our work and services uninterruptedly, the European patent office (EPO) and the EU intellectual property office (EUIPO) have decided to automatically extend the deadlines for replies to office actions and other actions, which were/are due in the following period: 
- from March 15th, 2020 (EPO)
and
- from March 9th to April 30th, 2020 (EUIPO).

The EPO decided that the deadlines are to be extended until April 17th, 2020, while the EUIPO postponed the deadlines until May 1st, 2020, which is a holiday, meaning that the actual period to respond will be May 4th, 2020. 

Official notices can be found at the following links: 

In case it is necessary, both Offices will additionally prolong the deadlines, but this of course depends on the spread of the virus as well as the number of infected people. 

Although the decisions of EPO and EUIPO are welcomed and expected, the staff of your office expects that the extended deadlines will not be needed and that all planned activities will be performed in originally set periods.  

EPO in EUIPO sta podaljšala roke zaradi izbruha Covid-19

Novi koronavirus z imenom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen Covid-19 vpliva tudi na delo vseh na področju intelektualne lastnine, še posebno pa na urade, ki so velike združbe uradnikov, preizkuševalcev, vodilnega in administrativnega osebja.

Čeprav smo zastopniki po svetu aktivni in nemoteno opravljamo svoje delo, tudi če je le-to izvedeno od doma, pa sta se Evropski patentni urad (EPO) in Urad EU za intelektualno lastnino (EUIPO) odločila za avtomatsko podaljšanje rokov za odgovore na pozive in druga dejanja, ki imajo rok izvedbe v obdobju:
- od 15. marca (EPO)
ter
- 9 marec do 30. april 2020 (EUIPO).

EPO se je odločil, da bo rok za dejanje potekel 17. aprila 2020, EUIPO pa je podaljšal rok do 1. maja 2020, ki pa je praznik, zato bo dejanski rok za izvedbo dejanj 4. maj 2020.

Uradni objavi sta dostopni na sledečih povezavah:

V kolikor bo potrebno, bosta oba Urada še dodatno podaljšala roke, seveda pa je to odvisno od poteka širjenja omenjenega virusa in posledično števila obolelih.

Čeprav sta odločitvi EPO in EUIPO dobrodošli in pričakovani, pa v naši pisarni pričakujemo, da omenjenih podaljšan ne bo potrebno uporabljati in da se bodo planirane aktivnosti lahko izvedle v originalnih rokih.