ponedeljek, 23. marec 2015

IMPORTANT NOTICE - Misleading offers and invoices for patents, trademarks and designs

Unfortunately, the field of intellectual property is also subject to deceptions, frauds and scams. Consequently, we have lately, similarly as national offices in the EU, dealt with many questions from our clients regarding different offers and invoices sent by various companies, which offer expensive services regarding patents, trademarks and designs. These companies offer filing, publishing, registration and entering of patents, trademarks or designs, but in their own, private databases. This information is given in the small text in the lower part of their offer or invoice, but this is often overlooked by the recipients and they therefore settle such invoices. Names of companies performing such scams often resemble names of international IP offices, therefore the latter are trying to prosecute them, but mostly with no major success. 

Therefore, we would like to inform everyone that such offers and invoices are scams and have nothing to do with the state of your applications, patents, trademarks and/or designs. We would also like to point out that EPO, WIPO, OHIM or national offices do not send their invoices or letters, with which they would request direct payments. 

If you receive such offer or invoice, please check thoroughly who is the sender and what they are offering. In case you find yourselves in doubt you can contact any patent/trademark attorney or any of the IP Offices. In any case, do not settle any of the invoices unless you are well aware of the reason why they are for. Because the scam companies never return the money and the amounts for payment are always high. 

If you would like to know more about this, you are welcome to contact us. You can also read more online. Below are some of the warnings published by IP Offices and some examples of misleading offers and invoices: 


OPOZORILO - Zavajajoče ponudbe za storitve na področju patentov, modelov in znamk

Žal je tudi področje intelektualne lastnine podvrženo prevaram in goljufijam. Tako se, podobno kot nacionalni uradi za intelektualno lastnino v celotni EU, tudi zastopniki v zadnjem času soočamo s številnimi vprašanji naših strank, ki na svoj naslov prejmejo obvestila o različnih ponudbah podjetij, ki ponujajo plačljivo storitev v zvezi s patenti, znamkami in modeli, in sicer zaračunajo objavo, registracijo in/ali vpis v baze podatkov, ki pa so izključno privatne. To sicer piše v drobnem tekstu takšnih obvestil, vendar pa jih stranke pogosto ne opazijo in zato poravnajo račun. Takšna podjetja si največkrat nadenejo ime in/ali  kratico, ki je zelo podobno mednarodnim uradom za intelektualno lastnino, zaradi česar jih slednje intenzivno preganjajo, vendar največkrat neuspešno.

Zato vse opozarjamo, da so tovrstne ponudbe prevare in nimajo nikakršne zveze s stanjem vaših prijav, patentov, modelov in/ali znamk. Ob tem poudarjamo, da EPO, WIPO, OHIM ali nacionalni uradi uporabnikom nikoli ne pošiljajo računov ali dopisov, s katerimi bi zahtevali neposredno plačilo storitev. 

Če prejmete tak dopis ali račun, pozorno preverite, kaj je ponujeno in kdo je pošiljatelj. V kolikor boste v dvomih se lahko posvetujete s katerimkoli zastopnikom ali pristojnim uradom. Nikakor pa ničesar ne plačujte dokler natančno ne veste pri čem ste. Kajti goljufiva podjetja nikoli ne vračajo denarja, zneski, ki so navedeni na računih pa so vedno visoki.

Če vas na to temo zanima še kaj več, nas lahko kontaktirate, lahko pa si kaj več preberete na internetu. Na spodnjih povezavah pa je tudi nekaj primerov obvestil uradov o omenjenih prevarah in nekateri primeri zavajajočih dopisov:


ponedeljek, 2. marec 2015

Označevanje blagovnih znamk - Razlika med oznakami TM, SM, (R) in (C)

Vse pogosteje opažamo napačno rabo nekaterih oznak iz področja industrijske lastnine, predvsem pa tiste, ki se nanašajo na blagovne ali storitvene znamke. Zato v današnjem prispevku podajamo razlago posameznih oznak oziroma simbolov.

Oznaka TM se uporablja kot oznaka za blagovno znamko, ki ni registrirana. TM se uporablja za produkte, medtem ko se oznaka SM uporablja za storitve, torej za storitveno znamko, ki prav tako ni registrirana. Ti dve oznaki se torej uporabita, ko želite javnost opozoriti na to, da označujeta vašo znamko, ne glede na to ali je registrirana ali ne.

Ravno nasprotno pa se oznaka (R) oziroma simbol ® lahko uporablja šele, ko je bila znamka uradno registrirana na določenem ozemlju (npr. Slovenija, EU, ZDA, itd…). Uporaba te oznake pred uradno registracijo predstavlja kršitev zakona, saj sporoča, da je država ali skupni urad potrdil zaščito, kar pa (še) ni res in tako zavaja potrošnike. Poleg tega se simbol (R) lahko uporablja z znamko le za blago in storitve, ki so navedeni v uradni registraciji.


Simbol © oziroma (C) se uporablja, ko se hoče opozoriti na avtorske pravice avtorja. Pogosto oznako zamenja kar beseda "copyright". Večinoma ji sledi še leto objave ter ime imetnika (posameznika ali podjetja). Simbol se lahko uporablja ne glede na registracijo avtorske pravice, saj le-te nastanejo z nastankom dela. Ta simbol največkrat vidimo na spletnih straneh.

Upamo, da vam bo ta kratka razlaga pomagala pri označevanju vaših produktov, znakov ali internetnih strani.