torek, 5. maj 2020

Dan pridobitve pravic industrijske lastnine


Velikokrat dobimo vprašanje od katerega dne veljajo pravice industrijske lastnine. To je lahko še posebno pomembno v primeru tožb zaradi kršitev pravic, saj je pomembno določiti datum, od katerega kršitev lahko obstaja.

76. člen ZIL-1 pravi, da se pravice iz 18., 37. In 47. člena zakona pridobijo z dnevom vpisa v ustrezen register. Za modele in znamke to torej pomeni, da je z dnevom vpisa registracije v register modelov oziroma znamk, pravica pridobljena. Enako velja tudi za znamke Evropske Unije (člen 9 EUTMR) ter modele Skupnosti (člen 19 CDR). Imetnik modela ima od dneva vpisa v register modelov torej izključno pravico, da ga uporablja in prepreči tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da izdelujejo, ponujajo, dajejo na trg, uvažajo, izvažajo ali uporabljajo izdelek, ki pri seznanjenem uporabniku ne ustvari drugačnega celotnega vtisa. Imetnik znamke je, po drugi strani, upravičen preprečiti tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo enak ali zamenljivo podoben znak za enake ali podobne storitve in/ali blago. To pomeni, da nihče brez dovoljenja imetnika znamke ne sme opremljati blago ali embalažo z zaščitenim znakom, prodajati, uvažati in/ali izvažati omenjenega blaga oziroma ne sme uporabljati zaščitene znamke na poslovni dokumentaciji in oglaševanju.

Tudi pri patentih se pravice pridobijo z objavo patenta, ki se zgodi kmalu po izteku 18 mesecev od dneva vložitve slovenske prijave, oziroma z dnevom objave podeljenega evropskega patenta, ki se lahko v roku 3 mesecev od objave uveljavi pri slovenskem uradu in vpiše v register slovenskih patentov (27. člen ZIL, člena 64 in 67 EPC). Pravice pa se lahko pridobijo še pred podelitvijo patenta, to je z objavo patentne prijave. Le-to se lahko zahteva predčasno ali pa se v primeru vložene evropske patentne prijave z objavo slednje začasne pravice prav tako sprožijo (26. člen ZIL), vendar mora prijavitelj prijave obvestiti osebo, ki potencialno krši njegove pravice, o slovenskem prevodu zahtevkov, ki sestavljajo objavljeno evropsko patentno prijavo. Imetnik patenta ali začasnih pravic na podlagi objavljene patentne prijave ime sledeče pravice:
- če je predmet patenta proizvod, preprečevanje tretjim, da izdelujejo, uporabljajo, ponujajo v prodajo, prodajajo ali v te namene uvažajo patentirani proizvod;
če je predmet patenta postopek, preprečevanje tretjim, da postopek uporabljajo in ponujajo v prodajo, prodajajo ali v te namene uvažajo proizvod, ki je pridobljen neposredno s tem postopkom.

Dan vložitve prijave torej ni dan, od katerega veljajo pravice, temveč je za to ključen datum objave v ustreznem registru. Datum vložitve pa ima pomembno vlogo pri drugih aspektih zaščite, o katerih bo govora v prihodnjih objavah.