sobota, 29. november 2014

Kaj sploh je intelektualna lastnina?

Dobrodošli na našem blogu o intelektualni lastnini!

Ker se gradnja vsake hiše začne pri temeljih, bomo tudi mi začeli na začetku, torej pri osnovnih definicijah intelektualne lastnine in pravicah, ki jih z zaščito intelektualne lastnine pridobi njen lastnik.

Dejstvo je, da je intelektualna lastnina pomemben del človeškega obstoja, saj je poznana in priznana že več kot 500 let. Prvi patentni zakon tako sega v leto 1474, ko je Beneška republika zahtevala prijavo novih izumov Republiki, s čimer je le-ta izume ščitila pred morebitnim ponarejanjem. S časom se je intelektualna lastnina razvijala, in zdaj predstavlja enega od temeljev za uspešno poslovanje in napredek.


S pojmom intelektualna lastnina opredeljujemo izdelke, ki so nastali kot plod človeškega intelekta in razmišljanja. Ker je prisotna na vseh področjih, umetnost, znanost in gospodarstvo, je ni možno poenotiti, zato jo delimo na avtorske pravice in industrijsko lastnino, med katero spadajo patenti, modeli, znamke, geografske označbe in dodatni varstveni certifikati. Področje industrijske lastnine ureja Zakon o industrijski lastnini (ZIL), avtorsko pravo pa narekuje Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah.

Avtorske pravice (angl. copyright) so posebne pravice avtorja svojega dela. So izključne (monopolne) narave in omejujejo uporabo avtorskega dela brez soglasja avtorja. Avtorske pravice varujejo avtorska dela iz katerega koli področja književnosti, znanosti ali umetnosti, in pripadajo avtorju na podlagi stvaritve dela. Nasprotno kot pri industrijski lastnini posebna registracija dela kot zaščitenega ni potrebna, je pa lahko koristna zaradi dokazovanja pravic v morebitnem sporu. Drugače je v ZDA, kjer je za avtorskopravno varstvo registracija dela potrebna. Iz ameriškega sistema izhaja simbol za avtorske pravice ©, včasih zapisan tudi kot (c), vendar njegova uporaba ni obvezna. Trajanje avtorskih pravic je časovno omejeno. V primeru fizičnih oseb trajajo še 70 let po smrti avtorja dela, oziroma 70 let od nastanka v primeru neznanega avtorja ali pravnih oseb.

Patent je izključna pravica fizične ali pravne osebe za izum, ki je nov, na inventivni ravni in je industrijsko uporabljiv. Z njim izumitelj dobi pravico do preprečevanja drugim izdelovanje, uporabo ali prodajo njihovih izumov brez dovoljenja. Trajanje veljavnosti patenta je odvisno od tipa patentne prijave. Za pridobitev patenta je potrebno, da je izum nov, na inovativni ravni in da je industrijsko uporabljiv. 
  • Izum je nov, če ni obsežen s stanjem tehnike, torej ni bil pred datumom vložitve patentne prijave dostopen javnosti z ustnim ali pisnim opisom, z uporabo ali na katerikoli drug način. 
  • Če za strokovnjaka predmet izuma očitno ne izhaja iz stanja tehnike, je izum inovativen. 
  • Industrijsko uporabljiv izum se lahko proizvede ali uporabi v katerikoli gospodarski dejavnosti, vključno s kmetijstvom.

Blagovna oz. storitvena znamka je pravno zavarovan znak ali kakršna koli kombinacija znakov, ki omogoča razlikovanje enakega ali podobnega blaga ali storitev in ga je mogoče grafično prikazati. Znak lahko predstavljajo besede, vključno z osebnimi imeni, črke, številke, figurativni elementi, tridimenzionalne podobe in kombinacije barv ali njihove kombinacije.

Model je izključna pravica fizične ali pravne osebe, s katero se zavaruje videz industrijskega ali obrtnega izdelka. Videz izdelka je določen z značilnostmi linij, barv, oblike, teksture oziroma materialov izdelka samega ali ornamentov na njem.

Geografska označba je pravica industrijske lastnine, s katero se zavarujejo oznake, ki označujejo izvor blaga z nekega geografskega območja, če je kakšna značilnost tega blaga bistveno odvisna od njegovega geografskega porekla. Omogoča razlikovanje istovrstnega blaga na trgu glede na njegove določene posebne lastnosti, ki so odvisne od geografske lege. Naravne danosti, kot so klimatski pogoji, sestava tal ipd., in/ali ustaljeni postopki dajejo tem proizvodom lastnosti, zaradi katerih je po njih povečano povpraševanje.


Z zaščito intelektualne lastnine se pridobijo pravice intelektualne lastnine, ki so izključne, temeljijo pa na nekaterih osnovnih načelih. To so:
  • imetnik pravice sme prepovedati komercialno izkoriščanje predmeta pravice, za katerega ni dal dovoljenja;
  • varstvo teh pravic se nanaša izključno na gospodarsko dejavnost;
  • pravice so teritorialne;
  • pravice so časovno omejene, razen blagovnih znamk, trgovskih imen in geografskih označb, katerih varstvo lahko traja neomejeno dolgo. Po izteku zakonsko predpisane dobe postane predmet takšnega varstva javna dobrina in ga lahko vsak svobodno komercialno izkorišča.


V našem naslednjem prispevku bomo pisali o pomenu intelektualne lastnine, predvsem pa o koristih, ki jih prinaša ustrezna zaščita le-te. Do takrat pa vas lepo pozdravljamo!

petek, 28. november 2014

Patentni biro AF se predstavi

Pozdravljeni na blogu podjetja Patentni biro AF d.o.o.!

Patentni biro AF d.o.o. je podjetje, ki se od ustanovitve leta 1993 ukvarja z vsemi storitvami z zvezi z intelektualno lastnino, pri čemer je največji poudarek na industrijski lastnini. 

S tem blogom želimo razširiti poznavanje intelektualne lastnine, načine zaščite le-te in koristi, ki jih prinaša ustrezno obvladovanje intelektualne lastnine. 

Upamo, da boste na našem blogu kot tudi na naši spletni strani našli iskane informacije. Če pa bodo vaša vprašanja ostala odprta, vas vabimo, da nas kontaktirate. V nadaljevanju prispevka lahko preberete kaj več o nas.


Kdo smo

Antonija Flak, ki je diplomirala na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, je pred ustanovitvijo podjetja delala na oddelku za intelektualno lastnino v Iskri. Izpit za patentno zastopnico je naredila na tedaj še skupnem Zavodu za intelektualno lastnino v Beogradu. Kasneje je pridobila še naziv evropska patentna zastopnica, s priključitvijo Slovenije v Evropsko Unijo pa je postala tudi zastopnica za znamke in modele pred Uradom za harmonizacijo na notranjem trgu (OHIM), kjer se primarno izvaja zaščita znamk in modelov za celotno področje Evropske Unije. Ima več kot 30 let izkušenj z vsemi področji intelektualne lastnine. Antonija Flak je članica komisije za izobraževanje pri Evropskem patentnem inštitutu, članica združenja slovenskih patentnih zastopnikov in članica evropskega patentnega inštituta. 

Matjaž Vezjak je diplomiral na Ekonomsko-Poslovni Fakulteti Univerze v Mariboru in se takoj po diplomi zaposlil v podjetju Patentni biro AF d.o.o. Kmalu za tem je opravil izpit za zastopnika za znamke in modele, kar pomeni, da lahko deluje kot zastopnik tako v Sloveniji kot tudi na področju Evropske Unije. 

Dr. Maja Borić Vezjak je univ. dipl. mikrobiologinja, ki je pridobila naziv doktorat znanosti na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Kmalu se je zaposlila v podjetju Patentni biro AF ter opravila izpit za slovensko patentno zastopnico, kot tudi za zastopnico za znamke in modele na področju Slovenije in Evropske Unije. 


Lokacija in delovni čas

Naš delovni čas je fleksibilen, saj se pogosto prilagajamo potrebam naših strank. V splošnem pa velja, da smo v pisarni prisotni od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 16.00, v petek pa od 8.00 do 15.00. Na dela proste dni in praznike je pisarna zaprta.

Naslov, kjer se pisarna nahaja, je:
Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija 


Naši drugi kontaktni podatki so:
T +386 1 43 00 335
F +386 1 43 00 336
M +386 41 722 566 (Antonija Flak)
    +386 40 462 729 (Matjaž Vezjak)
    +386 40 856 342 (Maja Borić Vezjak) 
E antonija.flak@patentni-biro-af.si 
   info@patentni-biro-af.si
   maja@patentni-biro-af.si


Cela ekipa podjetja Patentni biro AF vam želi prijetno prebiranje naših prispevkov in veliko uspeha z vašo intelektualno lastnino!